ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"
 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnografie şi folclor
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Bibliotecă
Publicaţii periodice
Simpozioane
Colaborări internaţionale
Premii şi distincţii
  E-mail

 

 

Vasile Arvinte

Prof. univ. dr., cercet. şt. principal gr. I
Profesor invitat la universităţile din: Berlin (1958-1962), Bonn (1965-1967), Köln (1965-1967), (1977-1978), Dijon (1964-1965), Freiburg (1998-2001), Chişinău (2000-2003)
Membru în Comitetul Naţional Român pentru „Atlas Linguarum Europae"
Conferinţe în străinătate: Chişinău, Berlin, Köln, Aachen, Düsseldorf, Stuttgart, Heidelberg, Tübingen, Freiburg i. br., Hamburg, Konstanz, Münster, Basel, Regensburg, Siegen, Bonn, Montpellier, Erlangen, Zürich, Feldkirch (Austria), Frankfurt a. M., Luxemburg

Volume (în colaborare):

 • Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina, vol. II de hărţi şi material necartografiat, Iaşi, Editura Academiei Române, 1997.
 • Noul Atlas lingvistic al României. Moldova şi Bucovina, vol. I de hărţi şi material necartografiat, Bucureşti, Editura Academiei, 1987.
 • Noul Atlas lingvistic al României. Moldova şi Bucovina, vol. introductiv, Date despre localităţi şi informatori, Bucureşti, Editura Academiei, 1987.
 • Glosar regional (în colaborare cu Despina Ursu şi Mihai Bordeianu), Bucureşti, Editura Academiei, 1961, 83 p.

Ediţii:

 • Biblia de la Bucureşti (1688), ed. îngrijită de Vasile Arvinte şi Ioan Caproşu, cu studiul Normele limbii literare în Biblia de la Bucureşti, Iaşi, Editura Univ. „Al. I. Cuza”, 2002, vol. I., 2002., 540 + cxc p., vol. II., 2002, p.862.
 • Monumenta Linguae Dacoromanorum, Pars V, Deuteronomium, Iaşi, Editura Univ. „Al. I. Cuza”, 1997, 414 p. (în colaborare cu Al. Andriescu, I. Caproşu, E. Lüder, P. Miron); Studiu lingvistic asupra cărţii a V-a (A doua lege) din Biblia de la Bucureşti (1688) în comparaţie cu ms. 45 şi cu ms. 4389, p. 1-88.
 • Monumenta Linguae Dacoromanorum, Pars IV, Numeri, Iaşi, Editura Univ. „Al. I. Cuza”, 1994, 363 p. (în colaborare cu Al. Andriescu, I. Caproşu, I Florea, E. Lüder, P. Miron); Studiu lingvistic asupra cărţii a IV-a (Numerile) din Biblia de la Bucureşti (1688) în comparaţie cu ms. 45 şi cu ms. 4389, p. 1-67.
 • Monumenta Linguae Dacoromanorum, Pars III, Leviticus, Iaşi, Editura Univ. „Al. I. Cuza”, 1993, 326 p. (în colaborare cu I. Caproşu, E. Lüder, P. Miron, E. Munteanu); Studiu lingvistic asupra cărţii a III-a (Preoţia) din Biblia de la Bucureşti (1688) în comparaţie cu ms. 45 şi cu ms. 4389, p. 1-63.
 • Monumenta Linguae Dacoromanorum, Pars II, Exodus, Iaşi, Editura Univ. „Al. I. Cuza”, 1991, 389 p. (în colaborare cu Al. Andriescu, I. Caproşu, C. Dimitriu, E. Lüder, P. Miron, M. Roşianu, M. Ujică); Studiu lingvistic asupra cărţii a II-a (Ieşirea) din Biblia de la Bucureşti (1688) în comparaţie cu ms. 45 şi cu ms. 4389, p. 1-75.
 • Monumenta Linguae Dacoromanorum, Pars I, Genesis, Iaşi, Editura Univ. „Al. I. Cuza”, 1988, 554 p. (în colaborare cu Al. Andriescu, I. Caproşu, E. Lüder, P. Miron, M. Ujică); Studiu lingvistic asupra primei cărţi (Facerea) din Biblia de la Bucureşti (1688) în comparaţie cu ms. 45 şi cu ms. 4389, p. 47-128.
 • H. Tiktin, Rumänisch - deutsches Wörterbuch, ediţia a II-a , revăzută şi adăugită Otto Harrassowitz, Wiesbaden; vol. I, 1985, 723 p.; vol. II, 1987, 830 p; vol. III, 1988, 944 p. (în colaborare cu Paul Miron, Elsa Lüder ş. a.).

Colaborări la volumele:

 • Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă. Tomul XIII. Partea a 2-a. Litera V (Venial-vizurină), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2002, p. 327-752.
 • Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă. Tomul XIII. Partea 1. Litera V (V-veni), Editura Academiei Române, Bucureşti, 1997, 326 p.

Volume:

 • Studii de istorie a limbii române, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2006, 563 p.
 • Normele limbii literare în opera lui Ion Creangă, Iaşi, Editura Univ. „Al. I. Cuza”, 2002, 292 p.
 • Raporturi lingvistice româno-germane. Contribuţii etimologice; Bacău, Editura Egal, 2002, 330 p.
 • Român, românesc, România. Studiu filologic, Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1983, 239 p.
 • Die Rumänen. Ursprung, Volks – und Landesnamen, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 1980, 80 p.
 • Istoria limbii române. Prelegeri de curs, Iaşi, 1974.
 • Die deutschen Entlehnungen in den rumänischen Mundarten (nach den Angaben des Rumänischen Sprachatlasses), Berlin, Akademie – Verlag, 1971, 235 p. + 49 hărţi.

Studii şi articole (selectiv):

 • Expresia „a-i trage checocuri apirlpisite” (I. L. Caragiale, Antologie), în „Limbă şi literatură" vol. I-II, Bucureşti, 2002, p. 5–7.
 • Etimologia verbelor a dezmierda şi a desfăta, în „Limbă şi literatură” vol. III-IV, Bucureşti, 1999, p. 5–8.
 • Denumiri pentru limbile Romaniei de sud-est, în „Limbă şi literatură” vol. I, Bucureşti, 1998, p. 5–21.
 • Note etimologice: Hangu, Hamzoaia, ciuhă, în „Studii şi cercetări ştiinţifice”, VI, nr. 3–4, Iaşi, 1995, p. 229–240.
 • Construcţii perifrastice în Biblia de la Bucureşti (1688), în ms. 45 şi în ms. 4389, în „Studii şi cercetări lingvistice”, XLIV, nr. 3, Bucureşti, 1993, p. 177–181.
 • Calcuri lingvistice în cartea Ieşirea (po, bb, Ms. 45, Ms. 4389), în „Anuarul de lingvistică şi istorie literară”, A. Lingvistică, XXXII, 1988-1991, A., Iaşi, p. 25–28.
 • Elemente germane-săseşti în cartea Facerea şi Biblia de la Bucureşti, din ms. 45 şi din 4389, în „Analele Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi”, Tom XXXV (serie nouă), Secţ. III, 1989, p. 32–42.
 • Die geschichtlichen Leistungen des Wortes romanus (ein Vergleich mit dem ahd. *thiudisk und ahd *walhisk), în „Dacoromania”, 4, Freiburg/München, 1977-1978, p. 151–192.
 • romanus im Aromunischen, în „Balkan–Archiv”, Neue Folge, 3, Hamburg, 1978, p. 111–128.
 • Germanic Languages. I. german Studies, în Current Trends in Romanian Linguistics, Edited by A. Rosetti and Sanda Golopenţia Eretescu, Bucureşti, 1978, p. 423–462 (în colaborare cu Dumitru Chiţoran).
 • Dimitrie Daniel Philippide et la dénomination România, în „Revue des études est – européennes”, xvi, nr 2, Bucarest, 1978, p. 355–359.
 • Le roumain est le seul à conserver le latin romanus, în volumul omagial dedicat lui Lous Michel, Montpellier, 1978, p. 29–35.
 • Le nom ethnique român et la création du nom de l'état national România, în „Revue roumaine d'histoire”, xvi, nr. 3, Bucarest, 1977, p. 439–454.
 • Eminescu als Sprachschöpfer, în Wechselwirkungen in der deutsche und rumänische Geisteswelt am Beispiel Mihai Eminescu, herausgegeben vom Institut für auslandsbeziehungen, Stuttgart, 1977, p. 40–49.
 • Betrachtungen über die Germanistik an der Universität Jassy. Traian Bratu und Karl Kurt Klein – ein Beispiel für rumänisch/siebenburgisch-sächsische Zusammenarbeit, în Siebenburgen als Beispiel europäischen Kulturaustausch (Siebenburgisches archiv), Köln–Wien, 1975, p. 143–153.
 • Le fonds lexical latin du roumain par rapport aux autres langues romanes, Université de Bucarest. Cours d'été et Colloques scientifiques, Sinaia, 1971, 21 p.
 • Deutsch-rumänische Sprachbeziehungen, în „Romanische Forschungen”, 80. Band, Heft 2/3, Frankfurt am Main, 1968, p. 395–415.
 • Zu den altgermanischen Wörtern im Rumänischen, în Vermischte Beiträge (Romanische Etymologien), Heidelberg, 1968, p. 7–26.
 • Die Westgrenze des Entstehungsgebietes der rumänischen Volkes im Lichte der jungsten forschung, în „Zeitschrift für Balkanologie”, Jg. VI Heft 2, Wiesbaden, 1968, p. 97–113.
 • Die Entstehung der romänischen Sprache und des rumänischen Volkes im Lichte der jungsten Forschung, în „Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literatur”, 119. Jg., 204. Bd., 1. Heft, 1968, p. 1–25
 • Influenţa greacă asupra limbii române (pe baza ALR). Împrumuturile directe din greaca bizantină, în „Analele Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi”, secţiunea III, Limbă şi literatură, XII, fasc. 1, Iaşi, 1966, p. 18–28.
 • Formarea limbii şi poporului român în lumina cercetărilor recente, în „Anuarul de lingvistică şi istorie literară”, XVII, Iaşi, 1966, p. 13–33.
 • Criterii de determinare a împrumuturilor săseşti ale limbii române, în „Anuarul de lingvistică şi istorie literară”, tom XVI, Iaşi, 1965, p. 97–103.
 • Critères pour déterminer les emprunts saxones dans la langue roumaine, în RRL, x, Nos 1–3, Bucarest, 1965, p. 127–132.
 • Din terminologia corpului omenesc: şold, coapsă, pulpă (pe baza ALR). Încercare de analiză structurală a lexicului, în „Studii şi cercetări lingvistice”, XIV, nr. 4, Bucureşti, 1963, p. 439–455.
 • Terminaţia de plural -auă a unor substantive neutre, în „Studii şi cercetări lingvistice”, X, nr. 2, 1959, p. 213–239.
 • Terminologia profesională în regiunea viitorului lac de acumulare al hidrocentralei «V. I. Lenin» de la Bicaz, în „Analele Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi”, Secţiunea II, t. V, Iaşi, 1959, p. 63–114.
 • Odin iz slučaev slaviano-rumnynskogo dvuiazyčiia v sviazi s rumynskimi elementami v govore lipovan derevni Dumaski, în „Revue roumaine de linguistique”, t. IV, 1, Bucureşti, 1959, p. 71–94.
 • Un caz de bilingvism slavo-român. În legătură cu elementele româneşti din graiul lipovenilor din Dumasca, în „Studii şi cercetări lingvistice”, IX nr. 1, Bucureşti, 1958, p. 45–69.
 • Terminologia exploatării lemnului şi a plutăritului, în „Studii şi cercetări ştiinţifice", VIII (1957), fasc. 1, Iaşi, Editura Academiei, p. 1–186.

 

> Pagina departamentului de dialectologie

 

 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul „A. PHILIPPIDE” - Iaşi, România