ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"
 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnografie şi folclor
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Bibliotecă
Publicaţii periodice
Simpozioane
Colaborări internaţionale
Premii şi distincţii
  E-mail

 

1. Anuar de lingvistică şi istorie literară

Colegiul de redacţie: Stelian Dumistrăcel redactor-şef; Remus Zăstroiuredactor-şef adjunct; Doina Hreapcă redactor-şef adjunct, Luminiţa Botoşineanu, Victor Durnea, Dan Mănucă secretari ştiinţifici de redacţie; Ion. H. Ciubotaru, Mircea Ciubotaru, Gabriela Haja membri.

Publicaţia periodică a Institutului de Filologie Română „A. Philippide” continuă revista „Studii şi cercetări ştiinţifice – Filologie ” – Iaşi, apărută între anii 1950 şi 1962. În anul 1964 s-a inititulat „Anuar de filologie”. Din 1965 apare cu titlul actual. În perioada 1981–1994 s-au editat două serii paralele, A. Lingvistică şi B. Istorie literară. Începând cu t. XXXIV–XXXVIII (1994–1998), cele două serii au fost reunite într-un singur volum. În total s-au publicat 24 de tomuri, reprezentând 28 de volume propriu-zise.

„Anuarul de lingvistică şi istorie literară” publică studii de istoria limbii, lexicologie, dialectologie, onomastică, stilistică, istorie literară, teorie şi critică literară şi întreţine relaţii de schimb cu numeroase publicaţii de profil asemănător din străinătate. Textele sunt însoţite de rezumate în limbi de circulaţie internaţională. Coperta

2. Buletinul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”

Redacţia: Luminiţa Botoşineanu, Elena Dănilă, Ofelia Ichim, Florin-Teodor Olariu.

Publicaţie trimestrială, apărută din anul 2000 (număr unic, 1–4), cu titlul primei reviste a Institutului (1932–1950), iniţiată de Mircea Ciubotaru (redactor până în 2007, alături de Gabriela Haja, până în 2010 şi Ofelia Ichim). Are caracter informativ, reflectând în rubrici permanente activitatea curentă, ştiinţifică şi organizatorică. Se raportează, trimestrial, etapele şi fazele proiectelor de cercetare din cadrul departamentelor, se rezumă conţinutul comunicărilor ştiinţifice lunare din Institut şi se înregistrează toate participările cercetătorilor la manifestări ştiinţifice locale, naţionale şi internaţionale. Se consemnează, de asemenea, contribuţiile editoriale şi publicistice ale membrilor Institutului (volume, studii, articole, recenzii) şi ecourile acestei activităţi. Pentru evidenţierea specificului Institutului, s-au realizat sinteze cu caracter istoric asupra preocupărilor şi realizărilor departamentelor după anul 1950 şi s-a iniţiat o serie de evocări şi profile (aniversare sau comemorative) ale personalităţilor care au ilustrat viaţa ştiinţifică academică. „Buletinul” consemnează evenimentele semnificative din evoluţia organizatorică a Institutului: concursuri de încadrare, promovări, doctorate, vizite de informare şi colaborare, pensionări. Poate fi consultat la această adresă.

3. Philologica Jassyensia

Colegiul de redacţie: Ofelia Ichimdirector, Florin-Teodor Olariuredactor-şef, Luminiţa Botoşineanuredactor-şef adjunct, Şerban Axinte, Marius-Radu Clim, Elena Dănilăredactori.

Revistă semestrială publicată din anul 2005, ISSN 1841-5377 , este acreditată CNCSIS în categoria B+ (cod CNCSIS 695). Pentru informaţii suplimentare şi pentru a citi articolele vă rugăm să accesaţi site-ul www.philologica-jassyensia.ro

 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul „A. PHILIPPIDE” - Iaşi, România